LATVISKAIS SAIETS TREJDEVIŅI Personīgajai izaugsmei un tautas vienotībai!

 

RĪTS AR SAULI

Diena sākas ar Saules parādīšanos virs apvāršņa. Tas ir jauns sākums, atjaunošanās, laiks, kad varam smelties spēkus gaidāmajiem dienas notikumiem.

Šai laikā tie saieta dalībnieki, kuri ir nolēmuši sākt dienu jau agri, pulcējas uz pirmajiem kopīgajiem jaunās dienas notikumiem, un pieredzējušu pasniedzēju vadībā aktīvi modina un stiprina ķermeni, un garu.

Tās ir dažādas vingrošanas tehnikas, reizēm arī aktīvas vai mazāk aktīvas rīta dziļgremdes, un bieži arī kopīga atspirdzinoša rīta pelde. Notikumu saturs ir atkarīgs no konkrētā pasniedzēja vai pasniedzējiem, un tie gan darbojas paralēli, gan mainās, un ne tikai no saieta uz saietu, bet arī viena saieta ietvaros.

RĪTA UGUNSKURS

Saule ceļas virs apvāršņa un rīts nes mums cerību uz jaunu gaišu, saulainu, priekpilnu saieta dienu.
Čaklākie saieta dalībnieki jau izkustējušies, izvingrojušies un izpeldējušies gan rīta saules staros, gan
veldzējošajā Meža Salu ūdenī, un TREJDEVIŅI tauta jau sāk lēnām posties uz brokastīm.

Šai laikā plāna vidū savas smejošās liesmiņas iededz saieta rīta ugunskurs, ap kuru pulcējas tie
saieta dalībnieki, kuri nolēmuši sākt dienu, uzzinot ko jaunu, vai atkārtojot labi zināmo veco. Te katram ir
iespēja baudīt savu rīta tējas vai kafijas krūzi, vai nu atnesot to līdzi, vai pagatavojot tepat uz vietas. Tepat
ir pieejams svaigais saieta rīta avīzes numurs, kuru var ērti palasīt vai pārlapot, gremdējoties aizgājušās
dienas saieta brīnišķīgajos mirkļos.

Sarunas. Šai mierīgajā rīta cēlienā risinām sarunas par un ap latvisko – latvisko garīgo, latvisko
tradicionālo, latvisko mītisko, kāda nu kuru rītu tēma klātesošajiem ir pieteikusies. Nekad nevar būt drošs,
par ko tad īsti kuru dienu sarunas ievirzīsies, taču vienmēr klāt ir gana ļaužu, kas padara tās vērtīgas un
interesantas.

RĪTA ZIŅAS

Starp brokastīm un rīta ritiem ir laiks, kurā saieta dalībnieki sanāk kopā, lai kopīgi virzītu katru
saieta dienu. Šai laikā visi satiekamies, viens otram uzsmaidām, novēlām skaistu dienu, kopā
noskaņojamies šai dienai un kopā to iekustinām.

Šis ir brīdis, kad no darba grupas uzzinām svarīgākās ziņas par gaidāmajiem dienas notikumiem,
kam jāpievērš īpaša uzmanība, ko nevajadzētu palaist garām. Ja kādam ir kādi svarīgi paziņojumi, tie
izskan šeit. Šeit uzmundrinām savējos un sveicam dienas gaviļniekus.

Tāpat kā katram saietam ir sava vienojošā tēma, arī katrai saieta dienai ir sava tēma, caur kuru
redzam un virzām saieta notikumus. Dienas tēmu aprunājam un iedziedam. Kopā veidojām tās izjūtu un
klātbūtni, kura pavadīs mūs līdz pat dienas beigām.

Notikuma gaidītākais brīdis, protams, ir saieta dienas filmas noskatīšanās. To iepriekšējā dienā
safilmējusi un naktī čakli samontējusi saieta filmēšanas grupa. Vai mēdz būt kas jaukāks, kā redzēt sevi
“zilajā erānā”?! Protams, saieta dienas filma ir izteikts prieka brīdis, taču ne mazāk svarīgi ir tajā vērot
notikumus, kuros pats nevarēji piedalīties. Tā saietā esam klāt arī tur un redzam arī to, ko tai dienā paši
neredzējām, bet kas notika turpat, kur bijām mēs – tepat, saietā TREJDEVIŅI.

RITI

Notikšanai PaSaulē var būt dažādi veidi. TREJDEVIŅI izvēlas aktīvu kustību uz priekšu – skaidru, raitu, ritmisku. Mēs to saucam par ritēšanu, par ritēšanu kopā.

Ritos saieta dalībnieki mācās. Mācās klausoties, skatoties, līdzi darot un pašiem darot. Šai laikā iegūstam zināšanas un prasmes, kas tā vai citādi saistās ar to, ko mēs saprotam ar dzīvi latviski.

Šai laikā pēc nakts miera, brokastu un rīta ziņu kopības mēs dodamies katrs uz savu ritu, lai gūtu un baudītu tieši sev vajadzīgo, sev interesanto.

DIENVIDUS LAIKS

Dienvidus laikā darām ko interesantu un noderīgu. Šogad būs iespēja kopā ar Daci un Jāni Smirnoviem apgūt tradicionālās dejas. Pie rotu kalējiem Gunas un Andreja Jakubovskiem darināt rotas. Ar grafiķi Inesi Vegneri radīt savu mākslas darbu. Vienu dienu pāriem būs iespēja apgūt masažas tehnikas pie Gvido Tobja. Dienvidus arī paredzēts sarunās un baudīt latviešu filmas mākslu. Šis ir arī laiks, kad atgūt spēkus gozējoties saulītē vai iekrīt diendusā.

DIENVIDUS SARUNAS LATVISKAJĀ DZĪVESZIŅĀ

Baltu Pasaules redzējums ir individuāls. Mums, latviešiem, Pasaules un tās norišu izpratne ir katra
cilvēka personīgs garīgs uzdevums. Katram šis ceļš ir savs. Katrs no mums šajā ceļā ir vietā, kur nu viņš
šobrīd ir nonācis. Taču mēs noteikti varam palīdzēt viens otram šajā ceļā.

Dienvidus laika sarunās pārrunāsim latviešu garīgās kultūras aspektus – kādus katrs tos redzam.
Gan tradicionālus, gan zinātniskus, gan mītiskus, gan modernus. Tomēr vienojoši – mūsējos. Šī ir arī
lieliska iespēja iedziļināties dienas tēmā.

Lai arī sarunām vienmēr būs kāds vadītājs, tomēr šeit svarīgi ir visi. Tās ir visu mūsu kopīgas
sarunas. Un tādas padara bagātākus mūs visus.

DIENVIDUS FILMA

Latviešu kultūras mantojums ir ne tikai senais, bet arī mūsdienīgais. Arī šodienas latvieši veido
mūsu tautas kultūru un pieredzi. Un tieši to vērosim saieta laiskajās pēcpusdienās.
Dienvidus laikā centrālās ēkas zālē tiks demonstrēti meistardarbi no latviešu kino klasikas – Rīgas
kinostudijas filmas, gan pazīstamākas, gan mazāk pazīstamas, skatoties kuras varēsim gan atsaukt
zināmas un atmiņā iemīļotas kino epizodes, gan iepazīt jaunas, iespējams, līdz šim neredzētas kino ainas.
Un vai dienvidū var būt kas labāks kā laiski atlaisties uz līdzi paņemtā lakata vai spilvena, un
mierīgi vērot kādu no mūsu, nu jau aizejošo laiku kino mākslas darbiem?…

CILTIS

Patiesas zināšanas un prasmes mēs gūstam tikai vienā veidā – caur savu personisko pieredzi. Pieredzi neviens nevar atņemt, un mēs tai patiesi uzticamies. Tieši pieredze ir vērtīgākais, ko varam dot viens otram. TREJDEVIŅI ciltis ir veids, kā to darīt, kā nodot citiem savu pieredzi, un arī gūt kopīgu pieredzi.

Cilšu laikā saieta dalībnieki veido brīvas ciltis – vīru, sievu, bērnu un jauniešu ciltis, kurās veido kopīgus notikumus un dalās ar savu personisko pieredzi. Lai arī ciltīm ir vadītāji, kas organizē notikšanas ciltī, nekad iepriekš nezinām, kādi tieši būs kuru cilšu notikumi. Cilšu laiks ir radošuma un gara brīvības laiks, kurā notikumus lielā mērā rada paši cilts dalībnieki.

Ciltīs mēs sajūtam savu patieso vienotību, dvēseļu vienību un gara kopību. Tas ir laiks, kad pēc ritu individualitātes sanākam kopā gara kopības veidošanai. Šeit mēs smeļamies spēku.

DZIESMU UGUNSKURS

Pēc vakariņām tie saieta dalībnieki, kuri nolēmuši vakaru vadīt dziesmās, pulcējas pie ugunskura, lai kopā padziedātu. Tautasdziesmas, ziņģes, šlāgeri, galda dziesmas un arī pavisam nedzirdētas dziesmas – visam šeit ir vieta. Dziesmu ugunskurs ir iespēja izdziedāties no sirds patikas, un, iespējams, arī iemācīties vienu-otru jaunu dziesmu.

LATVJU DANČI

Kamēr dziedātgribētāji ceļ debesīs dziesmu garu pie dziesmotā ugunskura, aktīvākie saieta dalībnieki pulcējas uz dancošanu lustīgu muzikantu spēles pavadībā. Pat ja sākumā nemāki nevienu latvju danci – tas nav nekāds šķērslis, katras dejas sākumā vadītāji demonstrē dejas soļus, un dejā katram ir iespēja turēt viņiem līdzi. Galu galā latvju danči nebūt nav tie sarežģītākie, bet lustīgi gan!

KAFEJNĪCA

Pēc notikumiem pilnas dienas, ar dančos nodancotām kājām un pie ugunskura izdziedātām balsīm katram ir iespēja veldzēties mierīgā, bet jaukā un priecīgā atmosfērā saieta kafejnīcā. Arī te varam pieredzēt daudz – kas nododas sarunām par dienā pieredzēto, kas steidz pabeigt ritos iesāktos rokdarbus, kas remdē pēkšņu izsalkumu, bet kopumā – čalas, smiekli un jauks noskaņojums.

Tomēr sākotnējais miers bieži vien izrādās mānīgs. Arī kafejnīcu bieži sāk pāršalkt lustīgas dziesmas, it īpaši, ja ieradies kāds ar skanīgu mūzikas instrumentu…

UGUNSRITUĀLS

Katram svarīgam notikumam ir sava kulminācija, spēka punkts, notikumu un centienu virsotne. Saietam tas ir ugunsrituāls.

Ceturtdienas vakarā dalībnieki pulcējas uz svinīgu notikumu – saieta ugunsrituālu, kurā kopā ar latviešu dziesmām un gara spēku nostiprinām saietā gūto, izveidoto, sasniegto.

Svētki, svinīgums, goda drānas, mūsu kopīgā darba augstākais sakrālais punkts. No mums mūsu valodai, zemei un tautai. Vienotība un spēks. Ugunsrituālā mēs esam kopā visi kā viens, veidojam savu spēka kopību, un tādu arī nesam tālāk līdz pat nākošajam saietam.