Kas ir TREJDEVIŅI?

Latviešu garīgajā kultūrā ar ciparu „deviņi” apzīmē lielāko iespējamo skaitu,
daudzumu konkrētājā plānā jeb „galdiņā” kā sistēmā. Ar jēdzienu „trejdeviņi” apzīmē
lielāko iespējamo skaitu, daudzumu lielajā „galdiņā” kurā mēs dzīvojam – Pasaulē.
Vienkārši sakot „trejdeviņi” ir viss, kas vien šeit iespējams, jeb pati pilnība.
Tā arī mūsu TREJDEVIŅI ir pilnība, kopība – viss latviskais. To būtu nevietā skatīt
tikai kā kādu atsevišķu lietu. TREJDEVIŅI ir mūsu kopīga dzīve latviski, saskaņā ar
latvisko garīgo kultūru un Pasaules redzējumu, latviskajām tradīcijām gan svētkos,
gan ikdienā, ar mācībām, darbu un rituālajām praksēm – visu. TREJDEVIŅI esam
mēs kopā – latvieši.
Mūsu pierastajā sabiedriskajā izpratnē mēs varētu dēvēt TREJDEVIŅI par kustību.
Tās izpausmes ir dažādas un interesantas. Apmācības un kursi, gan teorētiski, gan
praktiski, dažādi kopdarbi, kā, piemēram, grāmatu izdošana, sabiedriskas aktivitātes
presē un citos masu informācijas līdzekļos, ar latvietību saistīti pasākumi, u.t.t. To
visu vieno mūsu kopmērķi – būt latviešiem, celt un godāt latvisko, izzināt un mācīties latvisko, vairot mūsu spēku un dzīvot latviski katru mūža dienu.

Latviskais saiets TREJDEVIŅI

Par nozīmīgāko TREJDEVIŅI notikumu mēs turam ikgadēju latvisku saietu
TREJDEVIŅI, kurā uz veselu nedēļu pulcējas vairāki simti cilvēku gan individuāli,
gan ar ģimenēm un draugiem, gan veselām dzimtām, lai kādā no skaistajām Latvijas
vietām kopā veidotu un baudītu latviskumu īpaši latviskā vidē. Tā ir vesela nedēļa
padziļināti izzinātas, izjustas un koptas latvietības, kurā mēs kopā mācamies,
strādājam, radam, stiprinam, dziedam, dejojam, atpūšamies, izklaidējamies, arī ēdam
un guļam, veidojot kopību, kuru varam lepni saukt par latviešu tautu, vienotu tautu.
Esi viens no mums! Nāc un piedalies latviskajā saietā TREJDEVIŅI!

Latviskā saieta “TREJDEVIŅI” SATVERSME

Personīgajai izaugsmei un tautas vienotībai!

Saieta pamatmērķi:
* latvietības turēšana un kopšana,
* latviešu kā tautas pašapziņas celšana un vienotības stiprināšana,
* latviskās dzīvesziņas padziļināta izzināšana un apgūšana,
* dzimtu stiprināšana,
* dalībnieku personīgā garīgā izaugsme.
Saieta nodarbību klāsts ietver:

* teorijas un garīgo prakšu nodarbības,
* amatniecības un citu personīgo prasmju veidošanas un pilnveidošanas nodarbības,
* personīgās pieredzes apmaiņu dalībnieku vidū un viņu kopības stiprināšanu,
* fiziskās aktivitātes un sporta nodarbības.
Saietā tiek organizēti:
* dalībnieku sadziedāšanās,
* latviskās dejas, rotaļas un danči,
* latviski rituāli.
* Saieta norise ir virzīta uz ģimeņu saliedēšanu un dzimtu stiprināšanu. Saietā tiek
organizētas gan atsevišķas nodarbības un izklaides bērniem un pusaudžiem, gan
pasākumi, kuros paredzēta ģimeņu/dzimtu kopā būšana.
* Saieta norise ir virzīta uz dalībnieku iepazīšanos ar saieta norises vietas (novada)
kultūrvidi, vēsturi, dabu un cilvēkiem.
* Saieta norise ir orientēta uz iespēju saieta norises vietas (novada) iedzīvotājiem:
* saieta nodarbībās apgūt un pilnveidot personiskās zināšanas, prasmes un
iemaņas,
* iepazīt citos novados un citās valstīs dzīvojošos tautiešus, dibināt
personiskus kontaktus ar saieta pasniedzējiem un dalībniekiem,
* piedalīties saieta organizētajos pasākumos.
Organizatoriskās nostādnes:
* Priekšroka dalībai saietā ir:
* saieta organizatoru un pasniedzēju ģimenes/dzimtas locekļiem,
* iepriekšējo saietu dalībniekiem un viņu ģimenes/dzimtas locekļiem.
* Nodarbību klāsts nodrošina iespējas visu dzimumu un vecumu dalībniekiem
piedalīties kādā no nodarbībām.
* Saietā ik dienas tiek nodrošināti pasākumi, kurā ģimenes/dzimtas locekļi var būt un
darboties visi kopā.
* Saietā vakaros notiek saieta dalībniekiem kopīgi pasākumi (koncerti, izrādes), saietā tiek veidots saieta dalībniekiem kopīgs
ugunsrituāls.
* Saietam ir sava ikdienas avīze, kuru saieta dalībnieki ik dienas saņem bez maksas.
* Saietam ir savs fotogrāfs, kurš fiksē saietā notiekošo fotogrāfijās, kuras saieta
dalībnieki saieta laikā var apskatīt bez maksas.
* Saietam ir sava filmēšanas grupa, kura filmē saietā notiekošo un veido ikdienas
filmas par saieta gaitu, kuras saieta dalībnieki saieta laikā ik dienas var skatīt bez
maksas, un pēc saieta noslēguma saņemt par maksu.
* Dalības maksas apjoms:
* nav atkarīgs no dalībnieka dzīves vietas vai sociālā, vai ekonomiskā
stāvokļa,
* zemāks pieteiktām dalībnieku grupām, ko veido ģimenes vai dzimtas locekļi,
* paaugstinās, ja dalība pieteikta vai samaksa veikta pēc noteiktā dalībnieku
pieteikšanās termiņa,
* veicama iepriekš (avansā), t.n. ka dalībnieks tiek apstiprināts dalībai
nometnē tikai pēc samaksas saņemšanas.
Dienas kārtība:
7.30 – 8.30 rīts ar Sauli iespēja piedalīties aktivitātēs: rīta vingrošana / meditācija / rīta pelde
8.00 – 9.00 Rīta ugunskurs
9.00 – 9.30 brokastis
9.45 – 10.00 ceļamaize dienai rīta uzruna, saieta filmas noskatīšanās
10.15 – 12.45 riti teorētiskās un praktiskās nodarbības
13.00 – 13.45 pusdienas
14.15 – 16.45 norises dalībnieku kopībai, ģimeņu/dzimtu kopā būšanas laiks dziedāšana, muzicēšana, rotaļas, dejošana, pārgājieni, ģimeņu sports
16.15 – 18.45 laiks ciltīs dalībnieku pieredzes apmaiņa un kopības stiprināšana vīru, sievu, bērnu un jauniešu ciltīs
19.00 – 19.45 vakariņas
20.00 – 23.00 vakara pasākumi koncerti, izrādes, dziedāšana, danči, vakarēšana
23.00 – … vakara pasākumu turpinājums izturīgajiem